Ochrana osobních údajů


Společnost: Dine s.r.o., Merhautova 836/64 Zábrdovice, 61300 Brno
IČO: 25508504


Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje (jméno, příjmení,adresu, e-mail adresu, telefon) zpracovávat pouze pro účely internetového obchodu ePuncochace.cz.
Vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
Tento souhlas může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením kupujícího, učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.

Osobní údaje budou zpracovány k následujícím účelům:

Prodávající, jakožto zpracovatel osobních údajů, je zároveň jejich správcem a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli) a automatizovaně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli).

Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn udělený souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoliv odvolat sdělením odeslaným elektronicky na adresu: info@e-puncochace.cz nebo písemně do sídla prodávajícího.

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu prostřednictvím žádosti odeslané elektronicky na adresu: info@e-puncochace.cz nebo písemně do sídla prodávajícího. O následném postupu bude kupující informován písemně nebo e-mailovou zprávou.

Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu, kterou uvedl při registraci.