Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje (jméno, příjmení,adresu, e-mail adresu, telefon) zpracovávat pouze pro účely internetového obchodu ePuncochace.cz.
Vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.
Tento souhlas může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením kupujícího, učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.

Osobní údaje budou zpracovány k následujícím účelům:

  • plnění kupní smlouvy, vedení stavu zákaznického účtu, dodání zboží a plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace). Pro tyto účely jsou údaje zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění uvedených účelů.
  • v případě udělení souhlasu (např. uděleného v rámci soutěží, marketingových akcí, apod.) či v případě zpracování jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy subjektu údajů a nevyjádření nesouhlasu se zpracováním za účelem: marketingového využití, nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení. V daném případě jsou údaje zpracovány po dobu do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na adrese prodávajícího či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.

Prodávající, jakožto zpracovatel osobních údajů, je zároveň jejich správcem a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli) a automatizovaně (vlastními zaměstnanci i zpracovateli).

Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou. Kupující je oprávněn udělený souhlas ke zpracování osobních údajů kdykoliv odvolat sdělením odeslaným elektronicky na adresu: info@e-puncochace.cz nebo písemně do sídla prodávajícího.

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu prostřednictvím žádosti odeslané elektronicky na adresu: info@e-puncochace.cz nebo písemně do sídla prodávajícího. O následném postupu bude kupující informován písemně nebo e-mailovou zprávou.

Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu, kterou uvedl při registraci.